قیمت لوله جدار چاه کالوپ سایز ۱۴ اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۱۴ اینچ
ضحامت ۶
واحد کیلوگرم
حالت ۱۲ متری