قیمت لوله اسپیرال کالوپ سایز ۱۶ اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۱۶ اینچ
ضحامت ۵
واحد کیلوگرم
حالت ۶ متری