قیمت لوله اسپیرال کالوپ سایز ۱۸ اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۱۸ اینچ
ضحامت ۵
واحد کیلوگرم
حالت ۶ متری