قیمت لوله اسپیرال کالوپ سایز ۲۰ اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۲۰ اینچ
ضحامت ۵
واحد کیلوگرم
حالت ۶ متری