قیمت لوله اسپیرال کالوپ سایز ۲۴ اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۲۴ اینچ
ضحامت ۵
واحد کیلوگرم
حالت ۶ متری