قیمت لوله اسپیرال کالوپ سایز ۱۸ اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۱۸ اینچ
ضحامت ۶
واحد کیلوگرم
حالت ۱۲ متری