قیمت لوله اسپیرال کالوپ سایز ۲۰ اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۲۰ اینچ
ضحامت ۶
واحد کیلوگرم
حالت ۱۲ متری