قیمت میلگرد ساده کویر کاشان امروز 20 اسفند 1401

۱۷:۰۰ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۰
قیمت میلگرد ساده کویر کاشان امروز 20 اسفند 1401
 

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان امروز 20 اسفند 1401

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان بارگیری از کارخانه

سایز حالت بارگیری قیمت(تومان)
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 10 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 28550
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 12 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 28550
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 14 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 28550
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 16 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 28050
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 18 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 28050
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 20 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 28050
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 22 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 28050
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 24 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 28050
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 25 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 28050
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 26 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 28050
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 28 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 28050
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 30 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 28050
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 32 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 28050
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 34 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 28250
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 36 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 28250
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 38 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 28250
میلگرد ساده کویر کاشان  سایز 40 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 28250
میلگرد ساده کویر کاشان  سایز 42 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 28250

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان بارگیری از انبار

سایز حالت بارگیری قیمت(تومان)
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 10 شاخه 6 و 12 متری انبار 29550
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 12 شاخه 6 و 12 متری انبار 29550
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 14 شاخه 6 و 12 متری انبار 29550
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 16 شاخه 6 و 12 متری انبار 29050
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 18 شاخه 6 و 12 متری انبار 29050
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 20 شاخه 6 و 12 متری انبار 29050
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 22 شاخه 6 و 12 متری انبار 29050
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 24 شاخه 6 و 12 متری انبار 29050
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 25 شاخه 6 و 12 متری انبار 29050
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 26 شاخه 6 و 12 متری انبار 29050
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 28 شاخه 6 و 12 متری انبار 29050
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 30 شاخه 6 و 12 متری انبار 29050
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 32 شاخه 6 و 12 متری انبار 29050
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 34 شاخه 6 و 12 متری انبار 29250
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 36 شاخه 6 و 12 متری انبار 29250
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 38 شاخه 6 و 12 متری انبار 29250
میلگرد ساده کویر کاشان  سایز 40 شاخه 6 و 12 متری انبار 29250
میلگرد ساده کویر کاشان  سایز 42 شاخه 6 و 12 متری انبار 29250