قیمت پروفیل ساختمانی

محاسبه وزن پروفیل
طول مقطع : میلیمتر
عرض مقطع : میلیمتر
ضخامت مقطع میلیمتر
طول شاخه : متر
تعداد شاخه :
وزن تقریبی هر شاخه (kg) :
وزن تقریبی نهایی (kg) :
اعمال فیلتر