قیمت میلگرد ساده کویر کاشان امروز 21 اسفند 1401

۱۶:۳۰ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۱
قیمت میلگرد ساده کویر کاشان امروز 21 اسفند 1401 ثابت و بدون تغییر بوده است.

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان بارگیری از کارخانه

سایز حالت بارگیری قیمت(تومان)
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 10 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 28550
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 12 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 28550
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 14 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 28550
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 16 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 28050
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 18 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 28050
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 20 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 28050
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 22 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 28050
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 24 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 28050
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 25 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 28050
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 26 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 28050
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 28 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 28050
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 30 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 28050
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 32 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 28050
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 34 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 28250
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 36 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 28250
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 38 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 28250
میلگرد ساده کویر کاشان  سایز 40 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 28250
میلگرد ساده کویر کاشان  سایز 42 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 28250

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان بارگیری از انبار

سایز حالت بارگیری قیمت(تومان)
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 10 شاخه 6 و 12 متری انبار 29550
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 12 شاخه 6 و 12 متری انبار 29550
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 14 شاخه 6 و 12 متری انبار 29550
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 16 شاخه 6 و 12 متری انبار 29050
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 18 شاخه 6 و 12 متری انبار 29050
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 20 شاخه 6 و 12 متری انبار 29050
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 22 شاخه 6 و 12 متری انبار 29050
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 24 شاخه 6 و 12 متری انبار 29050
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 25 شاخه 6 و 12 متری انبار 29050
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 26 شاخه 6 و 12 متری انبار 29050
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 28 شاخه 6 و 12 متری انبار 29050
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 30 شاخه 6 و 12 متری انبار 29050
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 32 شاخه 6 و 12 متری انبار 29050
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 34 شاخه 6 و 12 متری انبار 29250
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 36 شاخه 6 و 12 متری انبار 29250
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 38 شاخه 6 و 12 متری انبار 29250
میلگرد ساده کویر کاشان  سایز 40 شاخه 6 و 12 متری انبار 29250
میلگرد ساده کویر کاشان  سایز 42 شاخه 6 و 12 متری انبار 29250