قیمت میلگرد ساده تهران امروز 15 فروردین 1402

۱۶:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
قیمت میلگرد ساده تهران امروز 15 فروردین 1402

 

قیمت میلگرد ساده تهران بارگیری از کارخانه

سایز حالت بارگیری قیمت(تومان)
میلگرد ساده تهران سایز 16 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 27,100
میلگرد ساده تهران سایز 18 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 27,100
میلگرد ساده تهران سایز 20 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 27,100
میلگرد ساده تهران سایز 22 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 27,100
میلگرد ساده تهران سایز 24 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 27,100
میلگرد ساده تهران سایز 25 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 27,100
میلگرد ساده تهران سایز 26 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 27,100
میلگرد ساده تهران سایز 28 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 27,100
میلگرد ساده تهران سایز 30 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 27,100
میلگرد ساده تهران سایز 32 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 27,100
میلگرد ساده تهران سایز 34 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 27,300
میلگرد ساده تهران سایز 36 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 27,300
میلگرد ساده تهران سایز 38 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 27,300
میلگرد ساده تهران  سایز 40 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 27,300
میلگرد ساده تهران  سایز 42 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 27,300

قیمت میلگرد ساده تهران بارگیری از انبار

سایز حالت بارگیری قیمت(تومان)
میلگرد ساده تهران سایز 16 شاخه 6 و 12 متری انبار 28,100
میلگرد ساده تهران سایز 18 شاخه 6 و 12 متری انبار 28,100
میلگرد ساده تهران سایز 20 شاخه 6 و 12 متری انبار 28,100
میلگرد ساده تهران سایز 22 شاخه 6 و 12 متری انبار 28,100
میلگرد ساده تهران سایز 24 شاخه 6 و 12 متری انبار 28,100
میلگرد ساده تهران سایز 25 شاخه 6 و 12 متری انبار 28,100
میلگرد ساده تهران سایز 26 شاخه 6 و 12 متری انبار 28,100
میلگرد ساده تهران سایز 28 شاخه 6 و 12 متری انبار 28,100
میلگرد ساده تهران سایز 30 شاخه 6 و 12 متری انبار 28,100
میلگرد ساده تهران سایز 32 شاخه 6 و 12 متری انبار 28,100
میلگرد ساده تهران سایز 34 شاخه 6 و 12 متری انبار 28,200
میلگرد ساده تهران سایز 36 شاخه 6 و 12 متری انبار 28,200
میلگرد ساده تهران سایز 38 شاخه 6 و 12 متری انبار 28,200
میلگرد ساده تهران  سایز 40 شاخه 6 و 12 متری انبار 28,200
میلگرد ساده تهران  سایز 42 شاخه 6 و 12 متری انبار 28,200