قیمت میلگرد ساده کویر کاشان امروز 15 فروردین 1402

۱۶:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
قیمت میلگرد ساده کویر کاشان امروز 15 فروردین 1402

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان بارگیری از کارخانه

سایز حالت بارگیری قیمت(تومان)
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 10 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 31800
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 12 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 31800
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 14 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 31800
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 16 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 31600
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 18 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 31600
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 20 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 31600
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 22 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 31600
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 24 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 31600
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 25 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 31600
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 26 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 31600
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 28 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 31600
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 30 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 31600
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 32 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 31600
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 34 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 32100
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 36 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 32100
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 38 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 32100
میلگرد ساده کویر کاشان  سایز 40 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 32100
میلگرد ساده کویر کاشان  سایز 42 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 32100

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان بارگیری از انبار

سایز حالت بارگیری قیمت(تومان)
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 10 شاخه 6 و 12 متری انبار 32800
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 12 شاخه 6 و 12 متری انبار 32800
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 14 شاخه 6 و 12 متری انبار 32800
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 16 شاخه 6 و 12 متری انبار 32600
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 18 شاخه 6 و 12 متری انبار 32600
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 20 شاخه 6 و 12 متری انبار 32600
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 22 شاخه 6 و 12 متری انبار 32600
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 24 شاخه 6 و 12 متری انبار 32600
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 25 شاخه 6 و 12 متری انبار 32600
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 26 شاخه 6 و 12 متری انبار 32600
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 28 شاخه 6 و 12 متری انبار 32600
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 30 شاخه 6 و 12 متری انبار 32600
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 32 شاخه 6 و 12 متری انبار 32600
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 34 شاخه 6 و 12 متری انبار 33100
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 36 شاخه 6 و 12 متری انبار 33100
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 38 شاخه 6 و 12 متری انبار 33100
میلگرد ساده کویر کاشان  سایز 40 شاخه 6 و 12 متری انبار 33100
میلگرد ساده کویر کاشان  سایز 42 شاخه 6 و 12 متری انبار 33100