قیمت روز آهن آلات امروز 17 فرودین

۱۰:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۷
قیمت روز آهن آلات امروز 17 فرودین به شرح زیر است.

قیمت روز آهن آلات امروز 17 فرودین

قیمت روز تیرآهن

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

تیرآهن ۱۲

۱۲ متری

۱۲۲

۴۹.۶۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۶۴.۱۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۶

۱۲ متری

۱۹۵

۷۹.۱۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۸

۱۲ متری

۲۲۵

۷۲.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۰

۱۲ متری

۲۷۶

۸۸.۲۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۲

۱۲ متری

۳۱۵

۱۲۹.۲۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۴

۱۲ متری

۳۶۹

۱۳۲.۸۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۷

۱۲ متری

۴۳۴

۱۳۹.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۳۰

۱۲ متری

۵۰۰

۱۶۹.۰۰۰.۰۰۰

قیمت روز میلگرد

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو میلگرد ۶.۵

کلاف

۴.۵

۲۷۴.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۸

شاخه

۶

۲۶۷.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۰

۱۲ متری

۷.۵

۲۶۶.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۲

۱۲ متری

۱۱

۲۶۶.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۴

۱۲ متری

۱۵

۲۶۶.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۶

۱۲ متری

۱۹

۲۶۶.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۸

۱۲ متری

۲۵

۲۶۶.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۰

۱۲ متری

۳۰

۲۶۶.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۲

۱۲ متری

۳۶

۲۶۶.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۵

۱۲ متری

۴۷

۲۶۶.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۸

۱۲ متری

۵۶

۲۶۶.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۳۲

۱۲ متری

۷۵

۲۶۶.۹۰۰

قیمت روز پروفیل

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹

۶ متری

هر متر ۲.۴۴

۴۰۵.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰

۶ متری

۴.۵

۴۰۵.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵

۶ متری

۵.۵

۴۰۵.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰

۶ متری

۶.۵

۴۰۵.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰

۶ متری

۷

۴۰۵.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰

۶ متری

۹.۵

۴۰۵.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵

۶ متری

۹

۴۰۵.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰

۶ متری

۱۶

۴۰۵.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰

۶ متری

۱۷

۴۰۵.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰

۶ متری

۱۵

۴۰۵.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰

۶ متری

۱۹

۴۰۵.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰

۶ متری

۲۸

۴۰۵.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰

۶ متری

۲۳

۴۰۵.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰

۶ متری

۲۷

۴۰۵.۰۰۰

قیمت روز ناودانی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ناودانی ۶.۵

۶ متری

۴۲

۲۹۹.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۸

۶ متری

۴۴

۲۹۹.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۰

۶ متری

۵۲

۲۹۹.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۲

۶ متری

۶۴

۲۹۹.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۲۹۹.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۶

۱۲ متری

۱۷۰

---

هر کیلو ناودانی ۱۸

۱۲ متری

۲۱۵

------

هر کیلو ناودانی ۲۰

۱۲ متری

۲۳۰

-------

قیمت روز نبشی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو نبشی ۳

۶ متری

۹

۲۹۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۴

۶ متری

۱۵

۲۹۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۵

۶ متری

۲۲

۲۹۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۶

۶ متری

۳۲

۲۹۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۸

۶ متری

۵۸

۲۹۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۰

۶ متری

۹۰

۲۹۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۲

۶ متری

۱۳۰

۲۹۵.۰۰۰

قیمت روز ورق سیاه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق سیاه ۲

رول

۱۲

۴۱۳.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳

۱.۵ در ۶

۲۲۰

۴۰۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۴

۱.۵ در ۶

۲۹۰

۴۰۷.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۵

۱.۵ در ۶

۳۶۰

۴۰۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۶

۱.۵ در ۶

۴۳۵

۴۰۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۸

۱.۵ در ۶

۵۸۰

۴۰۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۰

۱.۵ در ۶

۷۲۰

۴۰۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۲

۱.۵ در ۶

۸۶۵

۴۰۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۵

۱.۵ در ۶

۱۰۸۰

۴۰۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۰

۱.۵ در ۶

۱۴۴۵

۳۱۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۵

۱.۵ در ۶

۱۸۰۵

۳۱۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳۰

۱.۵ در ۶

۲۱۶۵

۳۱۰.۰۰۰