قیمت میلگرد ساده کویر کاشان امروز 17 فروردین 1402

۱۲:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۷
قیمت میلگرد ساده کویر کاشان امروز 17 فروردین 1402 کماکان ثابت و مشابه دو روز پیش بوده است.

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان امروز 17 فروردین 1402

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان بارگیری از کارخانه

سایز حالت بارگیری قیمت(تومان)
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 10 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 31800
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 12 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 31800
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 14 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 31800
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 16 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 31600
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 18 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 31600
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 20 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 31600
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 22 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 31600
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 24 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 31600
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 25 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 31600
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 26 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 31600
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 28 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 31600
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 30 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 31600
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 32 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 31600
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 34 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 32100
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 36 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 32100
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 38 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 32100
میلگرد ساده کویر کاشان  سایز 40 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 32100
میلگرد ساده کویر کاشان  سایز 42 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 32100

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان بارگیری از انبار

سایز حالت بارگیری قیمت(تومان)
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 10 شاخه 6 و 12 متری انبار 32800
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 12 شاخه 6 و 12 متری انبار 32800
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 14 شاخه 6 و 12 متری انبار 32800
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 16 شاخه 6 و 12 متری انبار 32600
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 18 شاخه 6 و 12 متری انبار 32600
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 20 شاخه 6 و 12 متری انبار 32600
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 22 شاخه 6 و 12 متری انبار 32600
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 24 شاخه 6 و 12 متری انبار 32600
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 25 شاخه 6 و 12 متری انبار 32600
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 26 شاخه 6 و 12 متری انبار 32600
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 28 شاخه 6 و 12 متری انبار 32600
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 30 شاخه 6 و 12 متری انبار 32600
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 32 شاخه 6 و 12 متری انبار 32600
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 34 شاخه 6 و 12 متری انبار 33100
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 36 شاخه 6 و 12 متری انبار 33100
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 38 شاخه 6 و 12 متری انبار 33100
میلگرد ساده کویر کاشان  سایز 40 شاخه 6 و 12 متری انبار 33100
میلگرد ساده کویر کاشان  سایز 42 شاخه 6 و 12 متری انبار 33100