قیمت میلگرد ساده کویر کاشان امروز 28 فروردین 1402

۱۶:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۸
قیمت میلگرد ساده کویر کاشان امروز 28 فروردین 1402 به شرح زیر است:

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان امروز 28 فروردین 1402

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان بارگیری از انبار

سایز حالت بارگیری قیمت(تومان)
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 10 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 29000
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 12 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 29000
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 14 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 29000
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 16 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 28500
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 18 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 28500
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 20 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 28500
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 22 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 28500
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 24 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 28500
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 25 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 28500
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 26 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 28500
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 28 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 28500
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 30 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 28500
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 32 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 28500
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 34 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 28700
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 36 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 28700
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 38 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 28700
میلگرد ساده کویر کاشان  سایز 40 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 28700
میلگرد ساده کویر کاشان  سایز 42 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 28700

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان بارگیری از کارخانه

سایز حالت بارگیری قیمت(تومان)
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 10 شاخه 6 و 12 متری انبار 30000
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 12 شاخه 6 و 12 متری انبار 30000
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 14 شاخه 6 و 12 متری انبار 30000
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 16 شاخه 6 و 12 متری انبار 29500
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 18 شاخه 6 و 12 متری انبار 29500
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 20 شاخه 6 و 12 متری انبار 29500
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 22 شاخه 6 و 12 متری انبار 29500
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 24 شاخه 6 و 12 متری انبار 29500
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 25 شاخه 6 و 12 متری انبار 29500
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 26 شاخه 6 و 12 متری انبار 29500
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 28 شاخه 6 و 12 متری انبار 29500
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 30 شاخه 6 و 12 متری انبار 29500
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 32 شاخه 6 و 12 متری انبار 29500
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 34 شاخه 6 و 12 متری انبار 29700
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 36 شاخه 6 و 12 متری انبار 29700
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 38 شاخه 6 و 12 متری انبار 29700
میلگرد ساده کویر کاشان  سایز 40 شاخه 6 و 12 متری انبار 29700
میلگرد ساده کویر کاشان  سایز 42 شاخه 6 و 12 متری انبار 29700