قیمت میلگرد ساده کویر کاشان امروز 30 فروردین 1402

۱۶:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۱/۳۰
قیمت میلگرد ساده کویر کاشان امروز 30 فروردین 1402 افزایشی بوده است.

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان امروز 30 فروردین 1402

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان بارگیری از انبار

سایز حالت بارگیری قیمت(تومان)
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 10 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 29500
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 12 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 29500
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 14 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 29500
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 16 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 29000
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 18 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 29000
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 20 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 29000
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 22 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 29000
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 24 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 29000
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 25 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 29000
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 26 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 29000
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 28 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 29000
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 30 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 29000
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 32 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 29000
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 34 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 29200
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 36 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 29200
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 38 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 29200
میلگرد ساده کویر کاشان  سایز 40 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 29200
میلگرد ساده کویر کاشان  سایز 42 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 29200

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان بارگیری از کارخانه

سایز حالت بارگیری قیمت(تومان)
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 10 شاخه 6 و 12 متری انبار 30500
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 12 شاخه 6 و 12 متری انبار 30500
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 14 شاخه 6 و 12 متری انبار 30500
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 16 شاخه 6 و 12 متری انبار 30000
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 18 شاخه 6 و 12 متری انبار 30000
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 20 شاخه 6 و 12 متری انبار 30000
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 22 شاخه 6 و 12 متری انبار 30000
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 24 شاخه 6 و 12 متری انبار 30000
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 25 شاخه 6 و 12 متری انبار 30000
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 26 شاخه 6 و 12 متری انبار 30000
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 28 شاخه 6 و 12 متری انبار 30000
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 30 شاخه 6 و 12 متری انبار 30000
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 32 شاخه 6 و 12 متری انبار 30000
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 34 شاخه 6 و 12 متری انبار 30200
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 36 شاخه 6 و 12 متری انبار 30200
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 38 شاخه 6 و 12 متری انبار 30200
میلگرد ساده کویر کاشان  سایز 40 شاخه 6 و 12 متری انبار 30200
میلگرد ساده کویر کاشان  سایز 42 شاخه 6 و 12 متری انبار 30200