قیمت میلگرد ساده تهران امروز 14 اردیبهشت 1402

۱۱:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۴
قیمت میلگرد ساده تهران امروز 14 اردیبهشت 1402

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان امروز 14 اردیبهشت 1402

قیمت میلگرد ساده تهران بارگیری از کارخانه

سایز حالت بارگیری قیمت(تومان)
میلگرد ساده تهران سایز 16 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 29,300
میلگرد ساده تهران سایز 18 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 29,300
میلگرد ساده تهران سایز 20 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 29,300
میلگرد ساده تهران سایز 22 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 29,300
میلگرد ساده تهران سایز 24 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 29,300
میلگرد ساده تهران سایز 25 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 29,300
میلگرد ساده تهران سایز 26 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 29,300
میلگرد ساده تهران سایز 28 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 29,300
میلگرد ساده تهران سایز 30 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 29,300
میلگرد ساده تهران سایز 32 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 29,300
میلگرد ساده تهران سایز 34 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 29,500
میلگرد ساده تهران سایز 36 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 29,500
میلگرد ساده تهران سایز 38 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 29,500
میلگرد ساده تهران  سایز 40 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 29,500
میلگرد ساده تهران  سایز 42 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 29,500

قیمت میلگرد ساده تهران بارگیری از انبار

سایز حالت بارگیری قیمت(تومان)
میلگرد ساده تهران سایز 16 شاخه 6 و 12 متری انبار 30,200
میلگرد ساده تهران سایز 18 شاخه 6 و 12 متری انبار 30,200
میلگرد ساده تهران سایز 20 شاخه 6 و 12 متری انبار 30,200
میلگرد ساده تهران سایز 22 شاخه 6 و 12 متری انبار 30,200
میلگرد ساده تهران سایز 24 شاخه 6 و 12 متری انبار 30,200
میلگرد ساده تهران سایز 25 شاخه 6 و 12 متری انبار 30,200
میلگرد ساده تهران سایز 26 شاخه 6 و 12 متری انبار 30,200
میلگرد ساده تهران سایز 28 شاخه 6 و 12 متری انبار 30,200
میلگرد ساده تهران سایز 30 شاخه 6 و 12 متری انبار 30,200
میلگرد ساده تهران سایز 32 شاخه 6 و 12 متری انبار 30,200
میلگرد ساده تهران سایز 34 شاخه 6 و 12 متری انبار 30,500
میلگرد ساده تهران سایز 36 شاخه 6 و 12 متری انبار 30,500
میلگرد ساده تهران سایز 38 شاخه 6 و 12 متری انبار 30,500
میلگرد ساده تهران  سایز 40 شاخه 6 و 12 متری انبار 30,500
میلگرد ساده تهران  سایز 42 شاخه 6 و 12 متری انبار 30,500