قیمت میلگرد ساده کویر کاشان امروز 26 اردیبهشت 1402

۱۶:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۲/۲۷
قیمت میلگرد ساده کویر کاشان امروز 26 اردیبهشت 1402 به شرح به زیر است:

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان امروز 26 اردیبهشت 1402

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان بارگیری از کارخانه

سایز حالت بارگیری قیمت(تومان)
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 10 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 31500
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 12 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 31500
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 14 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 31500
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 16 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 31000
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 18 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 31000
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 20 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 31000
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 22 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 31000
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 24 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 31000
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 25 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 31000
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 26 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 31000
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 28 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 31000
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 30 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 31000
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 32 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 31000
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 34 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 31200
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 36 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 31200
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 38 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 31200
میلگرد ساده کویر کاشان  سایز 40 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 31200
میلگرد ساده کویر کاشان  سایز 42 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 31200

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان بارگیری از انبار

سایز حالت بارگیری قیمت(تومان)
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 10 شاخه 6 و 12 متری انبار 32500
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 12 شاخه 6 و 12 متری انبار 32500
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 14 شاخه 6 و 12 متری انبار 32500
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 16 شاخه 6 و 12 متری انبار 32000
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 18 شاخه 6 و 12 متری انبار 32000
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 20 شاخه 6 و 12 متری انبار 32000
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 22 شاخه 6 و 12 متری انبار 32000
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 24 شاخه 6 و 12 متری انبار 32000
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 25 شاخه 6 و 12 متری انبار 32000
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 26 شاخه 6 و 12 متری انبار 32000
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 28 شاخه 6 و 12 متری انبار 32000
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 30 شاخه 6 و 12 متری انبار 32000
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 32 شاخه 6 و 12 متری انبار 32000
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 34 شاخه 6 و 12 متری انبار 32200
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 36 شاخه 6 و 12 متری انبار 32200
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 38 شاخه 6 و 12 متری انبار 32200
میلگرد ساده کویر کاشان  سایز 40 شاخه 6 و 12 متری انبار 32200
میلگرد ساده کویر کاشان  سایز 42 شاخه 6 و 12 متری انبار 32200