قیمت میلگرد ساده آذر گسترسدید

۱۵:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۵/۰۳
قیمت های میلگرد ساده آذر گستر سدید از سایز 16 الی 42 

قیمت های میلگرد ساده کارخانه آذر گسترسدید

میلگرد 16⬅️  27500تومان
میلگرد 18⬅️  27500تومان
میلگرد 20⬅️  27500تومان
میلگرد 22⬅️  27500تومان
میلگرد 24⬅️  27500تومان
میلگرد 25⬅️  27500تومان
میلگرد 26⬅️  27500تومان
میلگرد 28⬅️  27500تومان
میلگرد 30⬅️  27500تومان
میلگرد 32⬅️  27500تومان

میلگرد 34⬅️  27500تومان
میلگرد 36⬅️  27500تومان
میلگرد 38⬅️  27500تومان
میلگرد 40⬅️  27500تومان
میلگرد 42⬅️  2‌7500تومان