میلگرد آجدار ذوب آهن

۱۵:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۵/۰۳
میلگرد آجدار از کارخانه ذوب آهن اصفهان (انبار)

میلگرد ذوب آهن اصفهان موجود در انبار

میلگرد ۱۲ ذوبی: تماس
میلگرد۱۴ذوبی: ۲۴۱.۵۰۰ ریال
میلگرد۱۶ذوبی: ۲۴۱.۵۰۰ ریال
میلگرد۱۸ذوبی: ۲۳۹.۵۰۰ریال
میلگرد۲۰ذوبی: ۲۳۹.۵۰۰ریال
میلگرد۲۲ذوبی: ۲۳۹.۵۰۰ریال
میلگرد۳۲ذوبی: ۲۳۹،۵۰۰ریال