قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

۱۶:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۵/۰۴
قیمت میلگرد ساده ی کارخانه آذر گسترسدید از سایز 16 الی 42 

قیمت های چهاررم مرداد ماه میلگرد ساده آذر گستر سدید به شرح زیر می باشد 

میلگرد 16⬅️  27600تومان
میلگرد 18⬅️  27600تومان
میلگرد 20⬅️  27600تومان
میلگرد 22⬅️  27600تومان
میلگرد 24⬅️  27600تومان
میلگرد 25⬅️  27600تومان
میلگرد 26⬅️  27600تومان
میلگرد 28⬅️  27600تومان
میلگرد 30⬅️  27600تومان
میلگرد 32⬅️  27600تومان

میلگرد 34⬅️  27600تومان
میلگرد 36⬅️  27600تومان
میلگرد 38⬅️  27600تومان
میلگرد 40⬅️  27600تومان
میلگرد 42⬅️  2‌7600تومان