قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان

۱۴:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۵/۰۷
قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان هفتم مرداد ماه از سایز 14 الی 32 بارگیری از انبار 

قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان هفتم مرداد ماه از سایز 14 الی 32 بارگیری از انبار 

میلگرد۱۴ذوبی: ۲۴۲.۵۰۰ ریال
میلگرد۱۶ذوبی: ۲۴۲.۵۰۰ ریال
میلگرد۱۸ذوبی: ۲۳۹.۵۰۰ریال
میلگرد۲۰ذوبی: ۲۳۹.۵۰۰ریال
میلگرد۲۲ذوبی: ۲۳۹.۵۰۰ریال
میلگرد۳۲ذوبی: ۲۳۹،۵۰۰ریال