قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان

۱۴:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۵/۰۸
قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان از سایز 12 الی 32 موجود در انبار 

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان 

میلگرد ۱۲ ذوبی:۲۶۹.۵۰۰ ریال
میلگرد۱۴ذوبی: ۲۳۹.۵۰۰ ریال
میلگرد۱۶ذوبی: ۲۳۹.۵۰۰ ریال
میلگرد۱۸ذوبی: ۲۳۸.۵۰۰ریال
میلگرد۲۰ذوبی: ۲۳۸.۵۰۰ریال
میلگرد۲۲ذوبی: ۲۳۸.۵۰۰ریال
میلگرد۳۲ذوبی: ۲۳۸،۵۰۰ریال