قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان

۱۵:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۵/۰۹
قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان از سایز 12 الی 32 بارگیری از انبار 

قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان( انبار)

 

میلگرد ۱۲ ذوبی:۲۶۴.۵۰۰ ریال
میلگرد۱۴ذوبی: ۲۳۹.۵۰۰ ریال
میلگرد۱۶ذوبی: ۲۳۹.۵۰۰ ریال
میلگرد۱۸ذوبی: ۲۳۹.۵۰۰ریال
میلگرد۲۰ذوبی: ۲۳۷.۵۰۰ریال
میلگرد۲۲ذوبی: ۲۳۷.۵۰۰ریال
میلگرد۳۲ذوبی: ۲۳۷،۵۰۰ریال