قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان

۱۱:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۵/۱۲
قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان بارگیری از انبار 

قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان از سایز 12 الی 32

میلگرد ۱۲ ذوبی:۲۶۹.۵۰۰ ریال
میلگرد۱۴ذوبی: ۲۴۱.۵۰۰ ریال
میلگرد۱۶ذوبی: ۲۴۱.۵۰۰ ریال
میلگرد۱۸ذوبی: ۲۴۱.۵۰۰ریال
میلگرد۲۰ذوبی: ۲۳۷.۵۰۰ریال
میلگرد۲۲ذوبی: ۲۳۷.۵۰۰ریال
میلگرد۳۲ذوبی: ۲۳۷،۵۰۰ریال