قیمت تیراهن ذوب آهن اصفهان

۱۴:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۵/۱۵
قیمت تیراهن ذوب آهن اصفهان بارگیری از انبار 

قیمت های تیرآهن ذوبی بارگیری از انبار :

تیرآهن 12 ۳۴.۹۰۰.۰۰۰
تیرآهن 14 ۴۱.۴۰۰.۰۰۰
تیرآهن 16 ۴۷.۹۰۰.۰۰۰
تیرآهن 18 ۵۷.۹۰۰.۰۰۰
تیرآهن 20 ۶۹.۳۰۰.۰۰۰
تیرآهن 22 ۸۵.۳۰۰.۰۰۰
تیرآهن 24 ۹۵.۸۰۰.۰۰۰
تیرآهن 27 ۱۱۲.۸۰۰،۰۰۰
تیرآهن 30 ۱۴۴.۸۰۰.۰۰۰