قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان

۱۴:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۴
قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان از سایز های 12 الی 32 

قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان بارگیری انبار اصفهان 

میلگرد 12 ۲۷۷.۵۰۰
میلگرد 14 ۲۵۴.۵۰۰
میلگرد 16 ۲۵۴.۵۰۰
میلگرد 18 ۲۵۴.۵۰۰
میلگرد 20 ۲۴۹.۵۰۰
میلگرد 22 ۲۴۹.۵۰۰
میلگرد 32 ۲۴۹.۵۰۰