قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان (انباری)

۱۵:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۴
قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان بارگیری از انبار 

قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان

تیرآهن12 ۳۴.۵۰۰.۰۰۰
تیرآهن 14 ۴۲.۵۰۰.۰۰۰
تیرآهن16 ۴۸.۵۰۰.۰۰۰
تیرآهن 18 ۵۹.۰۰۰.۰۰۰
تیرآهن20 ۶۹.۷۰۰.۰۰۰
تیرآهن22 ۸۵.۷۰۰.۰۰۰
تیرآهن24 ۹۵.۷۰۰.۰۰۰
تیرآهن27 ۱۱۲.۷۰۰،۰۰۰
تیرآهن 30 ۱۴۸.۰۰۰.۰۰۰