قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان

۱۴:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۵
قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان بارگیری از انبار

قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان

میلگرد 12 ۲۷۹.۵۰۰
میلگرد 14 ۲۵۴.۵۰۰
میلگرد 16 ۲۵۴.۵۰۰
میلگرد 18 ۲۵۴.۵۰۰
میلگرد 20 ۲۴۹.۵۰۰
میلگرد 22 ۲۴۹.۵۰۰
میلگرد 32 ۲۴۹.۵۰۰