قیمت تیراهن ذوب آهن اصفهان

۱۱:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۶
قیمت تیراهن ذوب آهن اصفهان بارگیری از انبار همکارآهن

قیمت تیراهن ذوب آهن اصفهان

تیرآهن12 ۳۴.۵۰۰.۰۰۰
تیرآهن 14 ۴۲.۰۰۰.۰۰۰
تیرآهن16 ۴۸.۰۰۰.۰۰۰
تیرآهن 18 ۵۸.۵۰۰.۰۰۰
تیرآهن20 ۷۰.۲۰۰.۰۰۰
تیرآهن22 ۸۵.۷۰۰.۰۰۰
تیرآهن24 ۹۵.۲۰۰.۰۰۰
تیرآهن27 ۱۱۲.۷۰۰،۰۰۰
تیرآهن 30 ۱۴۷.۷۰۰.۰۰۰