قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان

۱۴:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۵/۳۰
قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان بارگیری از انبار همکارآهن

قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان

میلگرد 12 ۲۷۴.۵۰۰
میلگرد 14 ۲۵۱.۵۰۰
میلگرد 16 ۲۵۱.۵۰۰
میلگرد 18 ۲۴۹.۵۰۰
میلگرد 20 ۲۴۹.۵۰۰
میلگرد 22 ۲۴۷.۵۰۰
میلگرد 32 ۲۴۷.۵۰۰