قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان

۱۴:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
قیمت میلگرد آجدارذوب آهن اصفهان بارگیری انبار همکارآهن

قیمت میلگرد آجدارذوب آهن اصفهان

میلگرد 12 ۲۷۴.۵۰۰
میلگرد 14 ۲۵۲.۵۰۰
میلگرد 16 ۲۵۲.۵۰۰
میلگرد 18 ۲۵۰.۵۰۰
میلگرد 20 ۲۵۰.۵۰۰
میلگرد 22 ۲۴۷.۵۰۰
میلگرد 32 ۲۴۷.۵۰۰