قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان

۱۴:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۶/۰۱
قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان بارگیری انبار همکارآهن 

قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان

میلگرد 12 ۲۷۷۰۰۰
میلگرد 14 ۲۵۳۰۰۰
میلگرد 16 ۲۵۳۰۰۰
میلگرد 18 ۲۴۸۰۰۰
میلگرد 20 ۲۴۸۰۰۰
میلگرد 22 ۲۴۸۰۰۰
میلگرد 32 تماس