قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان

۱۴:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۶/۰۱
قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان بارگیری از انبار همکارآهن 

قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان

تیرآهن12 ۳۶۰۰۰۰۰۰
تیرآهن 14 ۴۲۰۰۰۰۰۰
تیرآهن16 ۴۸۰۰۰۰۰۰
تیرآهن 18 ۵۸۰۰۰۰۰۰
تیرآهن20 ۷۰۰۰۰۰۰۰
تیرآهن22 ۸۵۰۰۰۰۰۰
تیرآهن24 ۹۵۰۰۰۰۰۰
تیرآهن27 ۱۱۲۰۰۰۰۰۰
تیرآهن 30 ۱۵۱۰۰۰۰۰۰