قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان

۱۲:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۶/۰۲
میلگرد ذوب آهن اصفهان بارگیری از انبار همکارآهن 

میلگرد ذوب آهن اصفهان 

میلگرد 12 ۲۷۴.۵۰۰
میلگرد 14 ۲۵۲.۵۰۰
میلگرد 16 ۲۵۲.۵۰۰
میلگرد 18 ۲۴۹.۵۰۰
میلگرد 20 ۲۴۹.۵۰۰
میلگرد 22 ۲۴۷.۵۰۰
میلگرد 32 ۲۴۷.۵۰۰