قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان

۱۴:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۶/۰۶
قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان بارگیری از انبار همکارآهن 

قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان

تیرآهن12 ۳۴.۵۰۰.۰۰۰
تیرآهن 14 ۴۱.۰۰۰.۰۰۰
تیرآهن16 ۴۷.۵۰۰.۰۰۰
تیرآهن 18 ۵۷.۵۰۰.۰۰۰
تیرآهن20 ۶۹.۷۰۰.۰۰۰
تیرآهن22 ۸۳.۷۰۰.۰۰۰
تیرآهن24 ۹۳.۷۰۰.۰۰۰
تیرآهن27 ۱۱۰.۷۰۰،۰۰۰
تیرآهن 30 ۱۳۷.۷۰۰.۰۰۰