قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان

۱۴:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۱
قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان بارگیری انبار اصفهان

قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان

تیرآهن12 ۳۴.۷۰۰.۰۰۰
تیرآهن 14 ۴۰.۸۰۰.۰۰۰
تیرآهن16 ۴۷.۲۰۰.۰۰۰
تیرآهن 18 ۵۷.۵۰۰.۰۰۰
تیرآهن20 ۶۸.۵۰۰.۰۰۰
تیرآهن22 ۸۲.۵۰۰.۰۰۰
تیرآهن24 ۹۲.۵۰۰.۰۰۰
تیرآهن27 ۱۱۰.۵۰۰،۰۰۰
تیرآهن 30 ۱۳۹.۵۰۰.۰۰۰