قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان

۱۴:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۲
قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان بارگیری انبار همکارآهن 

قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 

میلگرد 12 ۲۷۲.۵۰۰
میلگرد 14 ۲۵۲.۵۰۰
میلگرد 16 ۲۵۲.۵۰۰
میلگرد 18 ۲۴۷.۵۰۰
میلگرد 20 ۲۴۷.۵۰۰
میلگرد 22 ۲۴۵.۵۰۰
میلگرد 32 ۲۴۵.۵۰۰