قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان

۱۴:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۹
قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان بارگیری از انبارهمکارآهن

قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان

 

تیرآهن12 ۳۵.۵۰۰.۰۰۰
تیرآهن 14 ۴۱.۰۰۰.۰۰۰
تیرآهن16 ۴۷.۰۰۰.۰۰۰
تیرآهن 18 ۵۷.۵۰۰.۰۰۰
تیرآهن20 ۶۸.۷۰۰.۰۰۰
تیرآهن22 ۸۱.۲۰۰.۰۰۰
تیرآهن24 ۹۲.۷۰۰.۰۰۰
تیرآهن27 ۱۱۰.۷۰۰،۰۰۰
تیرآهن 30 ۱۳۸.۷۰۰.۰۰۰