قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان

۱۴:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۹
قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان بارگیری انبار همکارآهن

قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان

میلگرد 12 ۲۶۷.۵۰۰
میلگرد 14 ۲۵۲.۵۰۰
میلگرد 16 ۲۵۲.۵۰۰
میلگرد 18 ۲۵۰.۵۰۰
میلگرد 20 ۲۵۰.۵۰۰
میلگرد 22 ۲۴۸.۵۰۰
میلگرد 32 ۲۴۸.۵۰۰