قیمت میلگرد ساده آذر گسترسدید

۱۴:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۱
قیمت میلگرد ساده آذر گسترسدید

قیمت میلگرد ساده آذر گسترسدید

میلگرد 14 27500
میلگرد 16 27500
میلگرد 18 27500
میلگرد 20 27500
میلگرد 22 27500
میلگرد 24 27500
میلگرد 25 27500
میلگرد 26 27500
میلگرد 28 27500
میلگرد 30 27500
میلگرد 32 27500
میلگرد 34 27500
میلگرد 36 27500
میلگرد 38 27500
میلگرد 40 27500
میلگرد 42 27500