قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان

۱۴:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۲
قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان بارگیری انبار اصفهان

قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان 

تیرآهن12 ۳۶.۰۰۰.۰۰۰
تیرآهن 14 ۴۱.۰۰۰.۰۰۰
تیرآهن16 ۴۷.۲۰۰.۰۰۰
تیرآهن 18 ۵۸.۵۰۰.۰۰۰
تیرآهن20 ۶۹.۷۰۰.۰۰۰
تیرآهن22 ۸۱.۷۰۰.۰۰۰
تیرآهن24 ۹۳.۲۰۰.۰۰۰
تیرآهن27 ۱۱۰.۲۰۰،۰۰۰
تیرآهن 30 : ۱۳۶.۷۰۰.۰۰۰