قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان

۱۵:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۷
قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان بارگیری انبار همکارآهن 

قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان

میلگرد 12 ۲۶۸.۵۰۰
میلگرد 14  ۲۵۴.۵۰۰
میلگرد 16  ۲۵۴.۵۰۰
میلگرد 18 ۲۵۱.۵۰۰
میلگرد 20 ۲۵۱.۵۰۰
میلگرد 22 ۲۴۹.۵۰۰
میلگرد 32 ۲۴۹.۵۰۰