قیمت میلگرد ساده تهران امروز 23 بهمن 1401

۱۵:۲۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۳
قیمت میلگرد ساده تهران امروز 23 بهمن 1401 به شرح زیر است:

قیمت میلگرد ساده تهران امروز 23 بهمن 1401

قیمت میلگرد ساده تهران بارگیری از کارخانه

سایز

حالت

بارگیری

قیمت (تومان)

میلگرد ساده تهران سایز 16

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

24300

میلگرد ساده تهران سایز 18

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

24300

میلگرد ساده تهران سایز 20

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

24300

میلگرد ساده تهران سایز 22

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

24300

میلگرد ساده تهران سایز 24

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

24300

میلگرد ساده تهران سایز 25

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

24300

میلگرد ساده تهران سایز 26

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

24300

میلگرد ساده تهران سایز 28

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

24300

میلگرد ساده تهران سایز 30

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

24300

میلگرد ساده تهران سایز 32

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

24300

میلگرد ساده تهران سایز 34

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

24500

میلگرد ساده تهران سایز 36

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

24500

میلگرد ساده تهران سایز 38

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

24500

میلگرد ساده تهران  سایز 40

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

24500

میلگرد ساده تهران  سایز 42

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

24500

قیمت میلگرد ساده تهران بارگیری از انبار

سایز

حالت

بارگیری

قیمت (تومان)

میلگرد ساده تهران سایز 16

شاخه 6 و 12 متری

انبار

25000

میلگرد ساده تهران سایز 18

شاخه 6 و 12 متری

انبار

25000

میلگرد ساده تهران سایز 20

شاخه 6 و 12 متری

انبار

25000

میلگرد ساده تهران سایز 22

شاخه 6 و 12 متری

انبار

25000

میلگرد ساده تهران سایز 24

شاخه 6 و 12 متری

انبار

25000

میلگرد ساده تهران سایز 25

شاخه 6 و 12 متری

انبار

25000

میلگرد ساده تهران سایز 26

شاخه 6 و 12 متری

انبار

25000

میلگرد ساده تهران سایز 28

شاخه 6 و 12 متری

انبار

25000

میلگرد ساده تهران سایز 30

شاخه 6 و 12 متری

انبار

25000

میلگرد ساده تهران سایز 32

شاخه 6 و 12 متری

انبار

25000

میلگرد ساده تهران سایز 34

شاخه 6 و 12 متری

انبار

25200

میلگرد ساده تهران سایز 36

شاخه 6 و 12 متری

انبار

25200

میلگرد ساده تهران سایز 38

شاخه 6 و 12 متری

انبار

25200

میلگرد ساده تهران  سایز 40

شاخه 6 و 12 متری

انبار

25200

میلگرد ساده تهران  سایز 42

شاخه 6 و 12 متری

انبار

25200