قیمت میلگرد ساده کویر کاشان امروز 23 بهمن 1401

۱۵:۲۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۳
قیمت میلگرد ساده کویر کاشان امروز 23 بهمن 1401 به شرح زیر است:

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان امروز 23 بهمن 1401

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان بارگیری از کارخانه

سایز

حالت

بارگیری

قیمت(تومان)

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 10

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

27500

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 12

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

27500

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 14

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

27500

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 16

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

27000

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 18

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

27000

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 20

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

27000

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 22

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

27000

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 24

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

27000

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 25

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

27000

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 26

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

27000

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 28

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

27000

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 30

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

27000

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 32

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

27000

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 34

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

27200

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 36

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

27200

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 38

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

27200

میلگرد ساده کویر کاشان  سایز 40

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

27200

میلگرد ساده کویر کاشان  سایز 42

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

27200

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان بارگیری از انبار

سایز

حالت

بارگیری

قیمت(تومان)

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 10

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

28500

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 12

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

28500

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 14

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

28500

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 16

شاخه 6 و 12 متری

انبار

28000

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 18

شاخه 6 و 12 متری

انبار

28000

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 20

شاخه 6 و 12 متری

انبار

28000

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 22

شاخه 6 و 12 متری

انبار

28000

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 24

شاخه 6 و 12 متری

انبار

28000

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 25

شاخه 6 و 12 متری

انبار

28000

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 26

شاخه 6 و 12 متری

انبار

28000

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 28

شاخه 6 و 12 متری

انبار

28000

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 30

شاخه 6 و 12 متری

انبار

28000

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 32

شاخه 6 و 12 متری

انبار

28000

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 34

شاخه 6 و 12 متری

انبار

28200

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 36

شاخه 6 و 12 متری

انبار

28200

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 38

شاخه 6 و 12 متری

انبار

28200

میلگرد ساده کویر کاشان  سایز 40

شاخه 6 و 12 متری

انبار

28200

میلگرد ساده کویر کاشان  سایز 42

شاخه 6 و 12 متری

انبار

28200