قیمت میلگرد ساده تهران امروز 24 بهمن 1401

۱۴:۴۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۴
قیمت میلگرد ساده تهران امروز نسبت به روز قبل افزایش قیمت داشته است.

قیمت میلگرد ساده تهران امروز 24 بهمن 1401

قیمت میلگرد ساده تهران بارگیری از کارخانه

سایز

حالت

بارگیری

قیمت(تومان)

میلگرد ساده تهران سایز 16

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

24800

میلگرد ساده تهران سایز 18

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

24800

میلگرد ساده تهران سایز 20

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

24800

میلگرد ساده تهران سایز 22

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

24800

میلگرد ساده تهران سایز 24

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

24800

میلگرد ساده تهران سایز 25

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

24800

میلگرد ساده تهران سایز 26

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

24800

میلگرد ساده تهران سایز 28

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

24800

میلگرد ساده تهران سایز 30

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

24800

میلگرد ساده تهران سایز 32

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

24800

میلگرد ساده تهران سایز 34

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

25000

میلگرد ساده تهران سایز 36

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

25000

میلگرد ساده تهران سایز 38

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

25000

میلگرد ساده تهران  سایز 40

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

25000

میلگرد ساده تهران  سایز 42

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

25000

قیمت میلگرد ساده تهران بارگیری از انبار

سایز

حالت

بارگیری

قیمت(تومان)

میلگرد ساده تهران سایز 16

شاخه 6 و 12 متری

انبار

25800

میلگرد ساده تهران سایز 18

شاخه 6 و 12 متری

انبار

25800

میلگرد ساده تهران سایز 20

شاخه 6 و 12 متری

انبار

25800

میلگرد ساده تهران سایز 22

شاخه 6 و 12 متری

انبار

25800

میلگرد ساده تهران سایز 24

شاخه 6 و 12 متری

انبار

25800

میلگرد ساده تهران سایز 25

شاخه 6 و 12 متری

انبار

25800

میلگرد ساده تهران سایز 26

شاخه 6 و 12 متری

انبار

25800

میلگرد ساده تهران سایز 28

شاخه 6 و 12 متری

انبار

25800

میلگرد ساده تهران سایز 30

شاخه 6 و 12 متری

انبار

25800

میلگرد ساده تهران سایز 32

شاخه 6 و 12 متری

انبار

25800

میلگرد ساده تهران سایز 34

شاخه 6 و 12 متری

انبار

26000

میلگرد ساده تهران سایز 36

شاخه 6 و 12 متری

انبار

26000

میلگرد ساده تهران سایز 38

شاخه 6 و 12 متری

انبار

26000

میلگرد ساده تهران  سایز 40

شاخه 6 و 12 متری

انبار

26000

میلگرد ساده تهران  سایز 42

شاخه 6 و 12 متری

انبار

26000