قیمت میلگرد ساده کویر کاشان امروز 25 بهمن 1401

۱۵:۳۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۵
قمیت میلگرد تهران کماکان سیر صعودی خود را طی می کند. امروز تاریخ 25 بهمن ماه بازهم شاهد افزایش قیمت این محصول بوده ایم.

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان بارگیری از کارخانه

سایز

حالت

بارگیری

قیمت(تومان)

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 10

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

29000

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 12

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

29000

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 14

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

29000

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 16

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

28700

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 18

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

28700

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 20

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

28700

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 22

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

28700

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 24

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

28700

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 25

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

28700

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 26

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

28700

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 28

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

28700

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 30

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

28700

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 32

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

28700

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 34

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

28900

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 36

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

28900

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 38

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

28900

میلگرد ساده کویر کاشان  سایز 40

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

28900

میلگرد ساده کویر کاشان  سایز 42

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

28900

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان بارگیری از انبار

سایز

حالت

بارگیری

قیمت(تومان)

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 10

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

30000

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 12

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

30000

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 14

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

30000

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 16

شاخه 6 و 12 متری

انبار

29700

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 18

شاخه 6 و 12 متری

انبار

29700

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 20

شاخه 6 و 12 متری

انبار

29700

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 22

شاخه 6 و 12 متری

انبار

29700

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 24

شاخه 6 و 12 متری

انبار

29700

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 25

شاخه 6 و 12 متری

انبار

29700

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 26

شاخه 6 و 12 متری

انبار

29700

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 28

شاخه 6 و 12 متری

انبار

29700

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 30

شاخه 6 و 12 متری

انبار

29700

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 32

شاخه 6 و 12 متری

انبار

29700

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 34

شاخه 6 و 12 متری

انبار

29700

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 36

شاخه 6 و 12 متری

انبار

29900

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 38

شاخه 6 و 12 متری

انبار

29900

میلگرد ساده کویر کاشان  سایز 40

شاخه 6 و 12 متری

انبار

29900

میلگرد ساده کویر کاشان  سایز 42

شاخه 6 و 12 متری

انبار

29900