قیمت میلگرد ساده کویر کاشان امروز 30 بهمن 1401

۱۴:۲۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
بعد از تعطیلاتی که سپری شد قیمت میلگرد ساده کویر کاشان به شرح زیر اعلام شد:  

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان امروز 30 بهمن 1401

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان بارگیری از کارخانه

سایز

حالت

بارگیری

قیمت(تومان)

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 10

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

33500

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 12

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

33500

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 14

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

33500

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 16

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

33000

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 18

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

33000

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 20

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

33000

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 22

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

33000

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 24

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

33000

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 25

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

33000

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 26

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

33000

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 28

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

33000

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 30

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

33000

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 32

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

33000

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 34

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

33200

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 36

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

33200

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 38

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

33200

میلگرد ساده کویر کاشان  سایز 40

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

33200

میلگرد ساده کویر کاشان  سایز 42

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

33200

 

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان بارگیری از انبار

سایز

حالت

بارگیری

قیمت(تومان)

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 10

شاخه 6 و 12 متری

انبار

34500

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 12

شاخه 6 و 12 متری

انبار

34500

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 14

شاخه 6 و 12 متری

انبار

34500

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 16

شاخه 6 و 12 متری

انبار

34000

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 18

شاخه 6 و 12 متری

انبار

34000

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 20

شاخه 6 و 12 متری

انبار

34000

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 22

شاخه 6 و 12 متری

انبار

34000

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 24

شاخه 6 و 12 متری

انبار

34000

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 25

شاخه 6 و 12 متری

انبار

34000

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 26

شاخه 6 و 12 متری

انبار

34000

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 28

شاخه 6 و 12 متری

انبار

34000

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 30

شاخه 6 و 12 متری

انبار

34000

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 32

شاخه 6 و 12 متری

انبار

34000

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 34

شاخه 6 و 12 متری

انبار

34200

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 36

شاخه 6 و 12 متری

انبار

34200

میلگرد ساده کویر کاشان سایز 38

شاخه 6 و 12 متری

انبار

34200

میلگرد ساده کویر کاشان  سایز 40

شاخه 6 و 12 متری

انبار

34200

میلگرد ساده کویر کاشان  سایز 42

شاخه 6 و 12 متری

انبار

34200