قیمت میلگرد ساده تهران امروز 1 اسفند 1401

۱۵:۳۶ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۱
قیمت میلگرد ساده تهران امروز 1 اسفند 1401

قیمت میلگرد ساده تهران امروز 1 اسفند 1401

قیمت میلگرد ساده تهران بارگیری از کارخانه

سایز

حالت

بارگیری

قیمت(تومان)

میلگرد ساده تهران سایز 16

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

30,000

میلگرد ساده تهران سایز 18

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

30,000

میلگرد ساده تهران سایز 20

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

30,000

میلگرد ساده تهران سایز 22

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

30,000

میلگرد ساده تهران سایز 24

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

30,000

میلگرد ساده تهران سایز 25

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

30,000

میلگرد ساده تهران سایز 26

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

30,000

میلگرد ساده تهران سایز 28

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

30,000

میلگرد ساده تهران سایز 30

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

30,000

میلگرد ساده تهران سایز 32

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

30,000

میلگرد ساده تهران سایز 34

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

30,200

میلگرد ساده تهران سایز 36

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

30,200

میلگرد ساده تهران سایز 38

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

30,200

میلگرد ساده تهران  سایز 40

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

30,200

میلگرد ساده تهران  سایز 42

شاخه 6 و 12 متری

کارخانه

30,200

قیمت میلگرد ساده تهران بارگیری از انبار

سایز

حالت

بارگیری

قیمت(تومان)

میلگرد ساده تهران سایز 16

شاخه 6 و 12 متری

انبار

31,000

میلگرد ساده تهران سایز 18

شاخه 6 و 12 متری

انبار

31,000

میلگرد ساده تهران سایز 20

شاخه 6 و 12 متری

انبار

31,000

میلگرد ساده تهران سایز 22

شاخه 6 و 12 متری

انبار

31,000

میلگرد ساده تهران سایز 24

شاخه 6 و 12 متری

انبار

31,000

میلگرد ساده تهران سایز 25

شاخه 6 و 12 متری

انبار

31,000

میلگرد ساده تهران سایز 26

شاخه 6 و 12 متری

انبار

31,000

میلگرد ساده تهران سایز 28

شاخه 6 و 12 متری

انبار

31,000

میلگرد ساده تهران سایز 30

شاخه 6 و 12 متری

انبار

31,000

میلگرد ساده تهران سایز 32

شاخه 6 و 12 متری

انبار

31,000

میلگرد ساده تهران سایز 34

شاخه 6 و 12 متری

انبار

31,200

میلگرد ساده تهران سایز 36

شاخه 6 و 12 متری

انبار

31,200

میلگرد ساده تهران سایز 38

شاخه 6 و 12 متری

انبار

31,200

میلگرد ساده تهران  سایز 40

شاخه 6 و 12 متری

انبار

31,200

میلگرد ساده تهران  سایز 42

شاخه 6 و 12 متری

انبار

31,200