قیمت میلگرد ساده کویر کاشان امروز 23 اسفند 1401

۱۵:۱۴ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۳
قیمت میلگرد ساده کویر کاشان امروز 23 اسفند 1401 به شرح زیر است

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان امروز 3 اسفند 1401

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان بارگیری از کارخانه

سایز حالت بارگیری قیمت(تومان)
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 10 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 35500
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 12 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 35500
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 14 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 35500
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 16 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 35000
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 18 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 35000
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 20 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 35000
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 22 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 35000
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 24 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 35000
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 25 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 35000
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 26 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 35000
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 28 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 35000
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 30 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 35000
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 32 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 35000
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 34 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 35200
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 36 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 35200
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 38 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 35200
میلگرد ساده کویر کاشان  سایز 40 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 35200
میلگرد ساده کویر کاشان  سایز 42 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 35200

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان بارگیری از انبار

سایز حالت بارگیری قیمت(تومان)
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 10 شاخه 6 و 12 متری انبار 36500
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 12 شاخه 6 و 12 متری انبار 34500
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 14 شاخه 6 و 12 متری انبار 34500
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 16 شاخه 6 و 12 متری انبار 34000
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 18 شاخه 6 و 12 متری انبار 34000
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 20 شاخه 6 و 12 متری انبار 34000
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 22 شاخه 6 و 12 متری انبار 34000
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 24 شاخه 6 و 12 متری انبار 34000
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 25 شاخه 6 و 12 متری انبار 34000
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 26 شاخه 6 و 12 متری انبار 34000
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 28 شاخه 6 و 12 متری انبار 34000
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 30 شاخه 6 و 12 متری انبار 34000
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 32 شاخه 6 و 12 متری انبار 34000
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 34 شاخه 6 و 12 متری انبار 34200
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 36 شاخه 6 و 12 متری انبار 34200
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 38 شاخه 6 و 12 متری انبار 34200
میلگرد ساده کویر کاشان  سایز 40 شاخه 6 و 12 متری انبار 34200
میلگرد ساده کویر کاشان  سایز 42 شاخه 6 و 12 متری انبار 34200